Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma

Johdanto

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus ovat Codeon strateginen painopiste.

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus ovat olennaisia kaikessa Codeon toiminnassa nyt ja tulevaisuudessa, koska yritys on luotu siinä työskenteleviä ihmisiä varten. Tämä suunnitelma perustuu yrityksen aiempaan työhön asian puolesta samalla, kun se luo pohjan tulevaisuuden kehitykselle.

Codeo Oy on sitoutunut edistämään tasa-arvoisia mahdollisuuksia ja oikeudenmukaista kohtelua riippumatta sukupuolesta, iästä, etnisestä taustasta, kansallisuudesta, uskonnosta, mielipiteestä, poliittista toiminnasta, tai muusta henkilökohtaisesta ominaisuudesta. Olemme sitoutuneet arvostamaan toisiamme, ja meille kaikki ihmiset ovat samanarvoisia.

Tavoitteet

Tämän suunnitelman tavoite on varmistaa tasa-arvon toteutuminen kaikessa yrityksen toiminnassa ja edelleen parantaa sen tilaa. Haluamme paitsi täyttää lakiin kirjatut vaatimukset, myös ylittää ne ja olla tasa-arvon edelläkävijä omalla toimialallamme.

Mittaamme tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden tilaa, koska se on keskeinen pääomamme. Mittaamalla pystymme myös arvioimaan tehtävien toimenpiteiden vaikutuksia ja helpottamaan niiden oikeaa suuntaamista. 

Koska tasa-arvo ja yhdenvertaisuus ovat yrityksen strategiassa, niin niiden vaikuttavuutta yrityksen menestykseen arvioidaan säännöllisesti.

Henkilöstörakenne

Henkilöstörakenteessa toteutuvaa tasa-arvoa mitataan seuraamalla sukupuolijakaumaa, ikäjakaumaa, kansallisuutta ja työsuhteen muotoa.

Kaavio 1. Jakauma (2022)

HenkilöstöryhmäYht.% henkilöstöstäMiehetNaisetMuut% M% N% Muut
Johto310%2166,67%33,33%
Ohjelmistokehittäjä2686,67%25196,15%3,85%
Assistentti13,33%010%100%
Harjoittelija00%
Yhteensä30100%23388,47%11,54%

Kaavio 2. Ikäjakauma

Koko henkilöstöyli 6050-5940-4930-3920-29alle 20Keski-ikä
20220215112039.23

Kaavio 3. Kansallisuus

Suomalainen28
Muu2

Kaavio 4. Työsuhteen muoto

Koko henkilöstöVakituinenMääräaikainenEi työsuhdettaYht.
2022270330

Rekrytointi

Tasa-arvon tulee toteutua myös rekrytoinnissa. Tämä tarkoittaa, että ainoastaan työssä suoriutumiseen vaikuttavat asiat merkitsevät työhönotossa. Näitä ovat erityisesti ammattitaito, kokemus sekä kyky kehittyä. Syrjintää ei saa tapahtua hakijan iän, sukupuolen tai muiden henkilökohtaisten ominaisuuksien vuoksi.

Naisten vähäinen määrä on IT-toimialalla esiintyvä erityinen tasa-arvo-ongelma. Tämän vuoksi kiinnitämme erityistä huomiota siihen, että naiset tulevat huomioiduiksi tasavertaisina työnhakijoina. Haluamme myös kannustaa naisia tarttumaan IT-alan tarjoamiin mahdollisuuksiin esimerkiksi hakeutumalla meille töihin. Näin haluamme osaltamme korjata IT-alan epätasa-arvoista tilannetta.

Seuraamme hakijoidemme ikä- ja sukupuolijakaumaa. Pyrimme siihen, että Codeossa työskentelee suhteessa enemmän naisia kuin alalla keskimäärin.

Esihenkilötyö ja johtaminen

Codeon arvoja – avoimuus, oikeudenmukaisuus ja reiluus – toteutetaan myös esihenkilötyössä ja johtamisessa. Arvot ohjaavat meitä huolehtimaan tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta.

Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteuttamiseksi Codeossa on kaikilla mahdollisuus päästä yrityksen osakkaaksi sekä hallituksen jäseneksi. Näin koko henkilöstöllä on huomattavasti tavallista suuremmat tiedonsaanti- ja vaikutusmahdollisuudet.

Arkisessa toiminnassamme kannustamme keskustelemaan asioista matalalla kynnyksellä. Se edesauttaa mahdollisten epätasa-arvoa luovien rakenteiden ja toimintatapojen identifiointia.

Seuraamme säännöllisesti tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden tilaa ja kehittymistä johtamisessa. Tähän käytetään kyselyjä ja keskusteluja.

Perehdytysprosessi

Työntekijöiden perehdyttämisen tulee olla tehokasta, kattavaa ja joustavaa. Codeon perehdytysprosessi koostuu useista tapaamisista ja itseopiskelumateriaaleista. Jokaisessa tapaamisessa käydään läpi yrityksen arvoja ja toimintatapoja, jotka liittyvät tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteuttamiseen.

Perehdytyksessä huomioidaan kunkin perehdytettävän yksilöllinen tilanne.

Perehdytyksen lopuksi tehtävällä kyselyllä seurataan perehdytyksen onnistumista. Samassa kyselyssä kartoitetaan myös sitä, miten tasa-arvo ja yhdenvertaisuus toteutuivat perehdytyksen aikana.

Palkkaus

Palkkatasa-arvo ja palkka-avoimuus ovat Codeon identiteetin kulmakiviä. 

Palkkamalli on julkisesti nähtävillä kotisivullamme. Yrityksen sisällä kaikki tietävät toistensa palkat ja julkaisemme kotisivullamme anonymisoidut palkkatietomme.

Samoissa tehtävissä toimiville henkilöille palkkamalli on sama. Samanarvoisesta työstä maksetaan sama palkka.

Toteutamme tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta myös yrityksen voitonjaossa.

Codeon diversiteettimatka

Olemme lähteneet diversiteettimatkalle ja edistämme Codeon monimuotoisuutta parhaan kykymme mukaisesti. Tästä matkasta ja oppimiskokemuksista aiomme kertoa matkan aikana.

Koodi on aina tekijänsä näköistä. Koodi vaikuttaa kaikkien elämään, ja siksi on erittäin tärkeää, että myös kehittäjät edustavat ihmisiä kokonaisvaltaisesti.