Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma

Johdanto

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus ovat Codeon strateginen painopiste.

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus ovat olennaisia kaikessa Codeon toiminnassa nyt ja tulevaisuudessa, koska yritys on luotu siinä työskenteleviä ihmisiä varten. Tämä suunnitelma perustuu yrityksen aiempaan työhön asian puolesta samalla, kun se luo pohjan tulevaisuuden kehitykselle.

Codeo Oy on sitoutunut edistämään tasa-arvoisia mahdollisuuksia ja oikeudenmukaista kohtelua riippumatta sukupuolesta, sukupuoli-identiteetistä tai sukupuolen ilmaisusta, iästä, etnisestä taustasta, kansallisuudesta, uskonnosta, mielipiteestä, poliittista toiminnasta, seksuaalisesta suuntautumisesta tai muusta henkilökohtaisesta ominaisuudesta. Olemme sitoutuneet arvostamaan toisiamme, ja meille kaikki ihmiset ovat samanarvoisia.

Tavoitteet

Tämän suunnitelman tavoite on varmistaa tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutuminen kaikessa yrityksen toiminnassa ja edelleen parantaa sen tilaa. Haluamme paitsi täyttää lakiin kirjatut vaatimukset, myös ylittää ne ja olla tasa-arvon yhdenvertaisuuden edelläkävijä omalla toimialallamme.

Mittaamme tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden tilaa, koska se on keskeinen pääomamme. Mittaamalla pystymme myös arvioimaan tehtävien toimenpiteiden vaikutuksia ja helpottamaan niiden oikeaa suuntaamista. 

Tasa-arvon ja yhdenvertaiden vaikuttavuutta yrityksen menestykseen arvioidaan säännöllisesti.

Henkilöstörakenne

Henkilöstörakenteessa toteutuvaa tasa-arvoa mittaamme seuraamalla sukupuolijakaumaa, ikäjakaumaa, kansallisuutta ja työsuhteen muotoa.

Kaavio 1. Jakauma (2024)

HenkilöstöryhmäYht.% henkilöstöstäMiehetNaisetMuut% M% N% Muut
Johto312,50%2166,67%33,33%
Ohjelmistokehittäjä2083,33%200100%
Assistentti13,33%01100%
Harjoittelija00%
Yhteensä24100%22291,66%8,33%

Kaavio 2. Ikäjakauma

Koko henkilöstöyli 6050-5940-4930-3920-29alle 20Keski-ikä
2024011292039.71

Kaavio 3. Kansallisuus

Suomalainen23
Muu1

Kaavio 4. Työsuhteen muoto

Koko henkilöstöVakituinenMääräaikainenEi työsuhdettaYht.
2022220224

Rekrytointi

Tasa-arvon tulee toteutua myös rekrytoinnissa. Tämä tarkoittaa, että ainoastaan työssä suoriutumiseen vaikuttavat asiat merkitsevät työhönotossa. Näitä ovat erityisesti ammattitaito, kokemus sekä halu ja kyky kehittyä. Syrjintää ei saa tapahtua hakijan iän, sukupuolen tai muiden henkilökohtaisten ominaisuuksien vuoksi.

Naisten vähäinen määrä on IT-toimialalla esiintyvä erityinen tasa-arvo-ongelma. Tämän vuoksi kiinnitämme erityistä huomiota siihen, että naiset tulevat huomioiduiksi tasavertaisina työnhakijoina. Haluamme myös kannustaa naisia tarttumaan IT-alan tarjoamiin mahdollisuuksiin esimerkiksi hakeutumalla meille töihin. Näin haluamme osaltamme korjata IT-alan epätasa-arvoista tilannetta.

Seuraamme hakijoidemme ikä- ja sukupuolijakaumaa. Pyrimme siihen, että Codeossa työskentelee suhteessa enemmän naisia kuin alalla keskimäärin.

Esihenkilötyö ja johtaminen

Codeon arvoja – reiluus, läpinäkyvyys, inhimillisyys – toteutetaan myös esihenkilötyössä ja johtamisessa. Arvot ohjaavat meitä huolehtimaan tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta.

Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteuttamiseksi Codeossa on kaikilla mahdollisuus päästä yrityksen osakkaaksi sekä hallituksen jäseneksi. Näin koko henkilöstöllä on huomattavasti tavallista suuremmat tiedonsaanti- ja vaikutusmahdollisuudet.

Arkisessa toiminnassamme kannustamme nostamaan hankaliakin asioita keskusteluun matalalla kynnyksellä. Se edesauttaa mahdollisten epätasa-arvoa luovien rakenteiden ja toimintatapojen identifiointia.

Seuraamme säännöllisesti tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden tilaa ja kehittymistä johtamisessa. Tähän käytetään työhyvinvointikyselyjä ja henkilökohtaisia keskusteluja.

Vähintään yksi esihenkilö kouluttautuu vuosittain tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden teemassa.

Perehdytysprosessi

Työntekijöiden perehdyttämisen tulee olla tehokasta, kattavaa ja joustavaa. Codeon perehdytysprosessi koostuu useista tapaamisista ja itseopiskelumateriaaleista.

Perehdytyksessä

(1) Kerrotaan mitä monimuotoisuus, yhdenvertaisuus ja inklusiivisuus tarkoittavat ja miksi ne ovat yritykselle tärkeitä.
(2) Jaetaan materiaalia, jonka avulla henkilö pääsee tarkemmin perehtymään monimuotoisuuteen, yhdenvertaisuuteen ja inklusiivisuuteen.
(3) Kerrotaan miten henkilö voi Codeossa halutessaan kouluttautua, oppia ja toimia edistääkseen tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta.

Perehdytyksen lopuksi tehtävällä kyselyllä seurataan perehdytyksen onnistumista. Samassa kyselyssä kartoitetaan myös sitä, miten tasa-arvo ja yhdenvertaisuus toteutuivat perehdytyksen aikana.

Palkkaus

Palkkatasa-arvo ja palkka-avoimuus ovat Codeon identiteetin kulmakiviä. 

Palkkamalli on julkisesti nähtävillä kotisivullamme. Yrityksen sisällä kaikki tietävät toistensa palkat ja julkaisemme kotisivullamme anonymisoidut palkkatietomme.

Samoissa tehtävissä toimiville henkilöille palkkamalli on sama. Samanarvoisesta työstä maksetaan sama palkka.

Myös yrityksen voitonjaon periaate on rakennettu toteuttamaan tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta.

Codeon diversiteettimatka – koska yhdenvertaisuus ei toteudu sattumalta

Olemme lähteneet diversiteettimatkalle, jonka tavoitteena on oppia lisää monimuotoisuudesta ja lisätä sitä yrityksessämme. Vain ymmärtämällä millaista kaikkea monimuotoisuutta on olemassa, voimme suunnitella Codeon käytännöt siten, että yhdenvertaisuus toteutuu kaikille ihmisryhmille.

Tästä matkasta ja oppimiskokemuksistamme kerromme matkan aikana. Olet tervetullut seuraamaan matkaa tai keskustelemaan ja jakamaan kokemuksiasi monimuotoisuudesta, yhdenvertaisuudesta ja inkluusiosta! Vuonna 2023 olemme matkamme on suuntautunut neurodiversiteetin ja -inkluusion pariin.