Pörssiyritykset vs. Codeo – kulurakenne ja kannattavuus

Tommi Aho, 7.11.2022

Millainen on Codeon kulurakenne ja kannattavuus verrattuna pörssissä oleviin IT-asiantuntijayrityksiin? Millaista tarinaa ne kertovat Codeon toiminnasta, strategiasta ja arvoista? Tunnusluvuista näkyy Codeon erilainen tapa toimia ja panostus henkilöstön palkitsemiseen.

Analyysipalvelu Inderes Oyj julkaisi katsauksen IT-asiantuntijayritysten kulurakenteesta ja kannattavuudesta (7.10.2022). Mukana katsauksessa olivat Aallon Group, Digia, Etteplan, Fondia, Gofore, Innofactor, Loihde, Netum, Nixu, Siili Solutions, Sitowise, Solteq, Solwers, Talenom, Vincit ja Witted. Vaikka yrityksissä on paljon eroja ja kaikki ovat selvästi suurempia kuin Codeo (reilu 30 henkilöä), niin silti niiden toiminta on painottunut IT-asiantuntijapalveluihin. Siksi ne muodostavat Codeolle mielenkiintoisen vertailuryhmän.

Inderesin artikkeli perustuu yritysten raportoimiin lukuihin vuosilta 2020 ja 2021. Codeon luvut ovat puolestaan ennuste vuodelta 2022.

Henkilöstökulujen osuus kaikista kuluista

Asiantuntijapalveluihin keskittyvissä yrityksissä työntekijät ovat yrityksen arvokkain pääoma ja suurin kuluerä. Lähes kaikissa vertailun yrityksissä henkilöstökulut muodostavat reilusti suurimman osan operatiivisista kuluista. Jos yritys ostaa ohjelmistokehitystä alihankintana, niin se laskee henkilöstökuluja ja lisää materiaalien ja palveluiden kuluja.

Codeolla henkilöstökulut ovat suuremmat (90 %) kuin vertailuryhmän millään yrityksellä (niissä se on enimmillään 81%) ja selkeästi suuremmat kuin vertailuryhmän keskiarvolla (71 %).

 1. HENKILÖSTÖKULUT
 2. Codeo: 90%
 3. Vertailuryhmän keskiarvo: 71 %

Kate henkilöstökulujen jälkeen

Yrityksen kannattavuus määräytyy tulojen ja kulujen erotuksena. Asiantuntijayrityksillä henkilöstökulut (palkat ja niiden sivukulut) ovat suurin yksittäinen kuluerä ja siksi on järkevä keskittyä ensin niihin.

Katteella henkilöstökulujen jälkeen (”henkilöstökate”) kustannetaan yrityksen ostamat materiaalit ja palvelut, liiketoiminnan muut kulut sekä yrityksen voitto. Hyvänä henkilöstökatteen tasona Inderes pitää 35 % ja nostaa esimerkkeinä kaksi tiukasti IT-palveluihin keskittyvää yritystä – Goforen ja Netumin, joilla henkilöstökatetaso on noin 44 %.

Codeon henkilöstökate on huomattavasti pienempi kuin vertailuryhmällä. Luku konkretisoi Codeon halun priorisoida työntekijöiden hyvää ansiotasoa.

 1. KATE HENKILÖSTÖKULUJEN JÄLKEEN
 2. Codeo: 17 %
 3. Vertailuryhmän keskiarvo: 39 %

Kate henkilöstökulujen sekä materiaalien ja palvelujen jälkeen

Toimeksiannon suorittamiseen IT-palveluyritykset voivat ostaa työtä myös alihankintana. Kun nämä kulut, eli materiaalit ja palvelut, vähennetään katteesta, niin vertailuryhmän kate putoaa suhteessa paljon enemmän kuin Codeon kate. Codeo siis toteuttaa toimeksiannot suuremmalta osin oman henkilöstönsä voimin kuin vertailuryhmä.

Inderes pitää tässä vaiheessa hyvänä katteena luokkaa 26-28 % ja vertailuryhmän keskiarvo on 25 %. Codeon kate jää näiden alle, minkä syynä ovat edellä mainitut suuret henkilöstökulut.

 1. KATE HENKILÖSTÖKULUJEN JA ALIHANKINNAN JÄLKEEN
 2. Codeo: 14 %
 3. Vertailuryhmän mediaani: 25 %

Muut kulut suhteessa liikevaihtoon

Liiketoiminnan muiden kulujen suhde liikevaihtoon kertoo osaltaan toiminnan tehokkuudesta.

Muita kuluja ovat esimerkiksi toimitilavuokrat, markkinointikulut, matkustus, hankinnat sekä ulkoistettujen hallintotoimien kulut.

Mitä pienempi osuus muut kulut ovat liikevaihdosta, sitä trimmatumpaa yrityksen toiminta on. Inderes kirjoittaa, että suuret yritykset saavat skaalaetua. Eli mitä suurempi yritys, sitä pienempi suhdeluku. Codeolla, joka on vertailuryhmän yrityksiä pienempi, tämä suhde on kuitenkin selvästi pienempi kuin vertailuryhmän keskiarvo. Se kertoo paljon Codeon toimintatavasta, jossa resursseja käytetään tarkasti harkiten.

 1. MUUT KULUT
 2. Codeo: 7 %
 3. Vertailuryhmän mediaani: 12 %

Yhteenveto

Samankaltaisten yritysten tuloslaskelmien vertailu on mielenkiintoista puuhaa. Vaikka yrityksissä on eroja ja tilanteet vaihtelevat paljon myös vuosittain, niin silti kustannusrakenteesta tulee esiin yrityksen valitsema strategia.

Suuret henkilöstökulut ovat tyypillinen piirre niin Codeossa kuin Inderesin läpikäymissä muissa IT-asiantuntijayrityksissäkin. Se, että henkilöstökulut ovat Codeolla niin poikkeuksellisen suuret, kertoo yrityksen kovasta tahtotilasta palkita osaajiaan.

Muiden kulujen poikkeuksellisen pieni osuus Codeon toiminnassa kertoo puolestaan erittäin kustannustehokkaasta toiminnasta.

Codeon kasvuvaihe on vaatinut viime vuosina investointeja ja kulurakenteen muutosta (mm. uusi toimitusjohtaja, HR-assistentti ja markkinointikulujen kasvu). Nämä on rahoitettu ensisijaisesti yrityksen katteesta, vaikka yrityksessä käytettävissä oleva voitonjakomalli mahdollistaisi rahoittamisen myös henkilöstön tulospalkoilla. Codeo on kuitenkin luotu ihmisiä varten – ei toisinpäin.

Tulevan kasvun myötä katetta saadaan nostettua lähemmäs alan normaaleja tasoja. Se luo yrityksen toiminnalle turvaa sekä lisää erilaisia toiminnan kehittämismahdollisuuksia.