palkka-avoimuus direktiiivi

Codeon peruspilari on palkka-avoimuus

Palkka-avoimuus viittaa käytäntöön, jossa organisaatiot julkaisevat työntekijöidensä palkkatiedot joko sisäisesti tai julkisesti. Tavoitteena on lisätä läpinäkyvyyttä ja tasa-arvoa palkkauksessa sekä torjua palkkasyrjintää.

Tasa-arvo:
Palkka-avoimuuden avulla pyritään varmistamaan, että samanarvoisesta työstä maksetaan samanlainen palkka sukupuoleen, etnisyyteen tai muihin henkilökohtaisiin ominaisuuksiin katsomatta.

Reiluus:
Palkka-avoimuus auttaa varmistamaan, että työntekijät saavat oikeudenmukaisen korvauksen työstään. Se estää tilanteita, joissa työntekijät eivät ole tietoisia siitä, mitä muut samanlaisessa asemassa olevat henkilöt tienaavat.

Työntekijöiden sitoutuminen:
Palkka-avoimuus voi edistää työntekijöiden luottamusta organisaatioon ja sitoutumista työhön. Läpinäkyvyys työyhteisössä ruokkii motivaatiota ja yhteisöllisyyttä. Kun palkat ovat avoimesti tiedossa, työntekijät tietävät, että heitä kohdellaan oikeudenmukaisesti.

Palkka-avoimuusdirektiivi hyväksyttiin Euroopan parlamentissa! Direktiivin tarkoitus on vahvistaa samanpalkkaisuusperiaatteen toteutumista lisäämällä palkka-avoimuutta sekä tasa-arvoa edistäviä rakenteita. Codeon peruspilari on palkka-avoimuus, ja kokemuksen pohjalta toivotamme tämän suuntaisen kehityksen erittäin tervetulleeksi!

Codeon peruspilari on palkka-avoimuus

EU:n palkka-avoimuusdirektiivi

Euroopan parlamentti hyväksyi maaliskuussa 2023 uuden palkka-avoimuusdirektiivin, jonka seurauksena kaikki Euroopan unioniin kuuluvat jäsenmaat ovat velvoitettuja integroimaan direktiivin osaksi omaa, kansallista lainsäädäntöään tulevan kolmen vuoden aikana. Direktiivi siis velvoittaa maita varmistamaan lainsäädännön keinoin, että palkka-avoimuus toteutuu.

EU:n palkka-avoimuusdirektiivin tuomilla uusilla säännöillä halutaan lisätä avoimuutta ja poistaa sukupuolten väliset palkkaerot. Se pyrkii myös luomaan tasa-arvoa ja avoimuutta yhtiöiden palkitsemiseen. Direktiivin mukaan Euroopan unionin alueen yritysten pitää julkistaa tietoja, joiden avulla työntekijöiden on helpompi vertailla palkkoja ja paljastaa sukupuolten väliset palkkaerot. 

Direktiivi koskee palkka-avoimuuden osalta kaikkia yrityksiä, koosta riippumatta, mutta sukupuolten välisten palkkaerojen raportointi on pakollista vain yli 100 henkilöä työllistäville yrityksille. Mikäli raportoinnissa käy ilmi yli 5 prosentin sukupuolten välinen palkkaero, on yrityksen suoritettava palkka-arviointi. Direktiivin mukaan työntekijöillä ja työntekijöiden edustajilla on oikeus saada selkeää ja kattavaa tietoa ryhmäkohtaisesta ja keskimääräisestä palkkatasosta sukupuolen mukaan eriteltynä. Sopimusehdoilla ei saa estää työntekijöitä paljastamasta palkkaansa tai pyytämästä tietoja saman tai muiden työntekijäryhmien palkkatasoista.

Palkka-avoimuusdirektiivi helpottaa palkkakeskusteluja sekä rekrytointivaiheessa että työsuhteessa. Direktiivin mukaan työnantajien tulee esitellä työnhakijalle tehtävää koskevat palkkatiedot tai vähintään palkkahaitari jo hakuvaiheessa, kuitenkin viimeistään ennen työhaastattelua. Palkkatiedon tulee olla sukupuolesta riippumaton, eli sukupuolineutraali, ja se tulee esittää työnhakijalle ilman, että hän erikseen pyytää tietoa. Työnantaja ei myöskään saa udella hakijalta tietoa tämän aiempien työsuhteiden palkasta. 

Direktiivi lisää avoimuutta myös jo työsuhteessa olevien työntekijöiden palkoista. Jatkossa työnantajan on ilmoitettava kriteerit, joilla palkka sekä mahdolliset palkankorotukset määritellään. Tieto kriteereistä tulee olla työntekijöiden helposti saatavilla. Lisäksi direktiivin mukaan työntekijällä on oikeus saada tietoa työpaikan keskipalkkatasoista sukupuolen mukaan samaa tai samanarvoisena pidettävää työtä tekevien työntekijöiden osalta. 

Lähteet